நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (32)

பஸ்மதாரண விதி ஸ்ராத்தே யக்ஞே ஜபே ஹோமே வைஸ்வதேவே ஸுரார்ச்சனே | பஸ்ம த்ரிபுண்ட்ரை: பூதாத்மா ம்ருத்யும் ஜயதி மானவ: || (ஸ்ராத்தம், யக்ஞம், ஜபம், ஹோமம், வைஸ்வதேவம், தேவதார்ச்சனம் முதலியவற்றை செய்வதற்கு…

Source: நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (32)

Advertisements
Standard

நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (33)

பவித்ர தாரணம் ஸ்நானே ஹோமே ஜபே தானே ஸ்வாத்யாயே பித்ருகர்மணி | கரௌ ஸ தர்பௌ குர்வீத ததா ஸந்த்யாபிவாதனே || ஸ்நானம், ஸந்த்யோபாஸனம், பூஜை, ஜபம், ஹோமம், தானம், வேதாத்யனம் மற்றும் பித்ரு கர்மாக்கள் செய்ய…

Source: நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (33)

Standard

சிகை

சௌள ப்ரகரணம்     குடுமி எனும் சிகை வைக்கும் ஸம்ஸ்காரத்திற்கு சௌளம் என்று பெயர். இது விதிவத்தாய் – விதிப்படி வைக்கப்பட்டிருந்தால்தான் சூடாகரணம் என்று சொல்லத் தகுந்ததாகும். இதை 1, 3,…

Source: சிகை

Standard