நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (32)

பஸ்மதாரண விதி ஸ்ராத்தே யக்ஞே ஜபே ஹோமே வைஸ்வதேவே ஸுரார்ச்சனே | பஸ்ம த்ரிபுண்ட்ரை: பூதாத்மா ம்ருத்யும் ஜயதி மானவ: || (ஸ்ராத்தம், யக்ஞம், ஜபம், ஹோமம், வைஸ்வதேவம், தேவதார்ச்சனம் முதலியவற்றை செய்வதற்கு…

Source: நித்ய கர்மானுஷ்டானம் (32)

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s